ခရစ္ယန္စာေပ
ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႔ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း
(Boigraphies of Some Christian Burmese Pioneers)

ဆရာၾကီးယုဒသန္ , Adoniram Judson
ေဖေမာင္တင္, Pe Maung Tin
ေအးျမင့္ေက်ာ္ , Aye Myint Kyaw
ဘေသာ္, Ba Thaw (1891 - 1967)
ဦးဘရင္ , Stephen Ba Yin, U
ဦးလွဘူး ,  Bu, U Hla
ခ်စ္ေမာင္ , Chit Maung, U
ဦးဘမွ်င္ Hmyin, U Ba
ဦးေက်ာ္သန္း , Kyaw Than, U
ကိုသာျဖဴ , Tha Byu, Ko
ဦးသာဒင္, Din, U Thar
ဦးခင္ေမာင္ဒင္  Din, U Khin Maung
သံလွ်င္ေဖသြင္ ,
Thanlin Pe Thwin
Ola Hanson - Father of Kachin Churches

 

 

သင္းအုပ္ဆရာ၊ တရားေဟာဆရာမ်ား (2000 onward)
ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္)
ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း (Rev. Dr. U Kyaw Win, CIST, ICC Australia)
ဆရာ လတ္ေယရွဲ (ဆန္ဖရန္စစၥကို FBBCSF အသင္းေတာ္)
ဆရာဦးမ်ိဳးေမာ္ (နယူးေယာက္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္)
ဆရာဗုတ္ (Rev. Saw Augustus - JBCS, Singapore)
ဆရာဦးေဇာ္မင္း (ဘန္ေကာက္ MCA အသင္းေတာ္)
ဆရာမ ၀င္ဒီ (ေကအယ္လ္၊ မေလးရွား ျမန္မာအသင္းေတာ္)
ဆရာ လဇြန္တူးဂ်ာ (ဘန္ေကာက္ MCA အသင္းေတာ္)
ဆရာဦးအုန္းျမင့္ (Navigators.org)
ဆရာလဖိုင္ေဇာ္ရာ (San Jose BCCCSV.ORG)
ဆရာအင္ဒေရျမဟန္ (အဂၤလီကန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္) ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေပါက္စီ
ဆရာဦးတိုးတိုး - ဦးေနာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ၂၀၁၁

Rev
Mahn San Si Htay  President, Myanmar Council of Churches, 2006-2008
Rev. Saw Mar Gay Gyi General Secretary, Bible Society of Myanmar 2000 - present 2009 

 
 


 


Bangkok - 2008

 


Rev. Augustus

 


Tokyo Kachin Baptist
Church

Rev. Yojong Yaw  Han

 


Judson (Singapore)

 


Karen KBCS
Hakka Myanmar
Singapore

 


Myanmar Baptist Church
 NewYork


First Burmese Baptist Church
San Francisco

 


San Jose Burmese Church

www.bccsv.org

 


Oakland Burmese Church

 


Calvary Baptist Church
Bangkok

 


MCA , Thailand 

Myanmar Christian Assembly


Burmese Christian Links - Click Here

Myanmar Audio Semons     

  

   
www.BurmeseBible.com