အာဒံထဲ၌
ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ ေရာ၊ ၅း၁၂-၂၁။ ဧ၊ ၂း၁-၁၃။
ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။ ''အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ေသာသူသည္ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ ေရာက္သည္နည္းတူ၊....'' (ေရာ၊ ၅း၁၉)
ယခင္သင္ခန္းစာမ်ား၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤေလာကထဲသို႔ အျပစ္ ဘယ္ကဲ့သို႔ဝင္ေရာက္လာသည္ကို ျမင္ခဲ့ရၿပီ။ ပဌမဦး ၌ စာတန္သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ခဲ့ၿပီ၊ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္ရန္ သူ၏ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့၏။ ထိုေနာက္ အာဒံ သည္လည္း စံုစမ္းျခင္းကိုခံရၿပီးေနာက္ သူသည္လည္း ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ခဲ့၏။

စာတန္က''ငါသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္'' ဟုဆိုကာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး၊ သူ၏အလိုကို ျဖစ္ေစ၏။ ထိုေနာက္ အာဒံသည္လည္း သူ၏စိတ္ထဲမွာ''ငါသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္''ဟုဆိုကာ၊ သူ၏အလိုကိုသာ ျဖစ္ေစၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ ခဲ့၏။
အာဒံ၏အျပစ္သည္ မိမိ၏ ဝိညာဥ္၊စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ခႏၶာ တခုျခင္းဆီသို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္ခဲ့၏။ အာဒံ၏ဝိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ျခင္းခံရ၏။ သူ၏စိတ္သည္လည္း အျပစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့၏။ သူ၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ ႐ုပ္ ခႏၶာ ေသျခင္းေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရၿပီး၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္''အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္း'' ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤသင္ခန္းစာ၌ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေပၚသက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အာဒံ၏အျပစ္၌ေၾကာက္ဖြယ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ၾကရမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ''အျပစ္ထဲ၌လူသားမ်ားသည္ လံုးလံုးပကတိ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း''ကိုျမင္ရလိမ့္မည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ အာဒံအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပူပန္သင့္ပါသနည္း။ သူ၌ ဘာျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ အာဒံ သည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၏ဦးေခါင္း ျဖစ္၏။ အာဒံသည္ အျခားေသာလူ အားလံုးႏွင့္ျခားနားျခင္းမွာ သူသည္ အဦးဆံုးေသာသူျဖစ္ ျခင္းႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလံုး၏ အစအရင္းခံ ျဖစ္၏။

အာဒံသည္ လူသား မိသားစု၏ဦးေခါင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ၌ ျဖစ္ပ်က္မႈသည္ လူသားမိသားစု အားလံုအေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္ခဲ့ၿပီ၊ သင္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္အေပၚ၌လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ခဲ့၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာကို လူမ်ားႏွင့္ျပည့္ေစရန္ လူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ မဖန္ဆင္းခဲ့ပါ။ သူသည္ လူျဖစ္ေသာ အာဒံ တစ္ဦးတည္းကိုသာလွ်င္ ဖန္ဆင္းခဲ့၏။ ဤ လူတေယာက္ အားျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ လူသားအားလံုး ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလံုးကို အာဒံထဲ၌ ရွိေနၾကေသာ လူသားမ်ားအျဖစ္သာ ျမင္ေတာ္မူသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ အာဒံထဲသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသနည္း။ ေမြးဘြားလာျခင္းျဖင့္ ျဖစ္သည္။ လူသားမိသားစု ထဲသို႔ ေမြးလာျခင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ လူသားအားလံုးသည္ အာဒံထဲ၌ ရွိၾကသည္။
အာဒံထဲ၌ရွိေနျခင္းသည္ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ ရွိပါသနည္း။

အာဒံထဲ၌ရွိျခင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ အာဒံ၌ျဖစ္ခဲ့ေသာအရာႏွင့္ သူ ျပဳခဲ့ေသာအရာအားလံုးကို ေဝမွ်ခံစားဖို႔ရန္ျဖစ္သည္။ အာဒံထဲရွိေသာသူတိုင္း၌ အမွန္ျဖစ္ေသာ ေသျခာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာ ငါးခ်က္မွာ-
   ၁။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္လ်က္ရွိသည္။
   ၂။ သူသည္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲ၌ရွိသည္။
   ၃။ သူသည္ အျပစ္သား ျဖစ္သည္။
   ၄။ သူသည္ အျပစ္တန္ခိုးေအာက္၌ရွိသည္။
   ၅။ သူသည္ ေသျပစ္ကိုခံရန္ စီရင္ျခင္းကို ခံထားရသည္။
ယခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ငါးခ်က္၏တခ်က္ျခင္းစီကို စဥ္းစားၿပီး၊ ဘယ္ကဲ့သို႔ ထိုအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္လာျခင္းကို သိနားလည္ရန္ ျဖစ္သည္။

၁။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ လူသားမ်ားကို ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေစခဲ့၏။
အျပစ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေစသည္။ အာဒံ အျပစ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ခဲ့ရ၏။ ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာေသျခင္းျဖစ္သည္။ ''... စားေသာ ေန႔တြင္ ဧကန္အမွန္ ေသရမည္ဟု လူကိုပညတ္ထားေတာ္မူ၏''ဟုဆို၏။(က၊ ၂း၁၇)
အာဒံအျပစ္၏ရလဒ္မွာ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေသျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သူကိုယ္တိုင္ အတြက္သာလွ်င္ မဟုတ္ပါ။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အား လံုး အေပၚသို႔လည္း သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ လူအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ ၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ လူသားအားလံုးသည္ အာဒံထဲ၌ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အားလံုးကို ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့၏။
အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ အဦးဆံုး ပုန္ကန္သူ စာတန္ႏွင့္အတူေနရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့၏။ သူ သည္ စာတန္အုပ္စိုးေသာ အေမွာင္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္၍ အာဒံသည္ စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ ၏။ အာဒံသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၏ဦးေခါင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အားလံုးကို ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ယူေဆာင္ခဲ့၏။

၃။ အာဒံ၏အျပစ္ အက်ဳိးဆက္သည္လည္း အျပစ္သား မ်ဳိးႏြယ္ထဲ၌ သက္ေရာက္ခဲ့၏။
ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ကို ဗဟိုျပဳေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္၏။ သူသည္ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အလိုကိုသာေဆာင္ရန္ အလိုရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕စိတ္ႏွလံုးပလႅင္အေပၚ ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
အာဒံအျပစ္ျပဳၿပီးေနာက္ သူ႔ႏွလံုထဲ၌ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေနရာယူခဲ့၏။ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရား၏အလိုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ရမည့္အစား ယခု အာဒံသည္ သူ႔ကိုယ္သူသာခ်စ္ၿပီး၊ သူ၏အလိုကိုသာလွ်င္ လုေဆာင္ရန္ ျပဳလိုသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ႏွလံုးသားတြင္ ဘုရင္အျဖစ္ အုပ္စိုးျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ယခု အာဒံ၌ အျပစ္ဗီဇသေဘာ ရွိေနၿပီ ျဖစ္၏။

အာဒံသည္ သူ၏အျပစ္ျဖစ္ေသာ အတၲ အုပ္စိုးေသာ အသက္တာ သေဘာကို သူ၏သားသမီးမ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ ၏။ က်မ္းစာ၌ အာဒံသည္ ''မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္တသ႑ာန္တည္းေသာသားကိုျမင္ရ၍...''ဟုဆို၏။ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခံရ၏၊ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ မိမိ၌ အျပစ္ရွိေသာ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တသ႑ာန္တည္းေသာ သားမ်ားကို သာလွ်င္ ေမြးဘြားေစခဲ့၏။

ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး (၄)တြင္ ကာဣနသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သူသည္ ဘုရား သခင္က သတ္မွတ္ထားေသာနည္းလမ္းအတိုင္း ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈကိုျပဳရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့၏။ သူ၏နည္းလမ္း အတိုင္း ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းကိုသာျပဳလုပ္ရန္ သူသည္ အလို႐ွိ၏။ ေနာက္တြင္ မိမိ၏ညီကို သတ္ျခင္းျဖင့္ ကာဣန သည္ သူ၏အျပစ္သေဘာကို ထင္႐ွားေစခဲ့၏။

သို႔ေသာ္လည္း အာဒံ အျပစ္၏အက်ဳိးဆက္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ား၌ မရပ္တန္႔ခဲ့ပါ။ အာဒံသည္ လူသားမိသားစု အားလံုးတို႔၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏အျပစ္ဗီဇသေဘာကို လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အားလံုးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးခဲ့၏။ အာဒံ၏နားမေထာင္ျခင္း အက်ဳိးဆက္သည္ အျပစ္သား လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။ က်မ္းစာက''အေၾကာင္းမူကား တေယာက္ေသာ သူသည္ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ အျပစ္ေရာက္သည္နည္းတူ၊....''ဟုဆိုသည္။(ေရာ၊ ၅း၁၉)

၄။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ လူသား အားလံုးတို႔ကို စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့၏။
လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ အျပစ္တန္ခိုး၏ေအာက္၌ ႐ွိသည္။ က်မ္းစာက''ဒုစ ႐ိုက္ကို ျပဳသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္၏ကြၽန္ ျဖစ္ၾက၏။''ဟုဆို၏။(ေယာ၊ ၈း၃၄)
ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံ၌ အျပစ္သည္ ဘုရင္အျဖစ္ အုပ္စိုးၿပီ၊ ဤႏိုင္ငံ၌ ႐ွိၾကေသာ လူ အားလံုးသည္ အျပစ္တန္ခိုး၏ေအာက္ ၌ ႐ွိၾကသည္။

၅။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ ေသျခင္းႏွင့္တရားစီရင္းကို လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလံုး အေပၚသို႔ ယူေဆာင္လာခဲ့၏။
တေယာက္ေသာသူ အာဒံအားျဖင့္ အျပစ္သည္ ဤေလာကထဲသို႔ ဝင္လာၿပီး၊ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေသျခင္းတရား ဝင္ လာခဲ့၏။ က်မ္းစာက''ဤအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ ဤေလာကသို႔ဝင္၍၊ အျပစ္ တရားအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားဝင္သည္ႏွင့္အညီ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္႐ွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက၏။''ဟုဆို၏။ (ေရာ၊ ၅း၁၂)
ေသျခင္းၿပီးေနာက္ တရားစီရင္ျခင္းခံရမည္
ေသၿပီးေနာက္ တရားစီရင္ျခင္းကိုခံရမည္။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာသူတိုင္း သူတို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ တရား စီရင္ျခင္းကို ခံၾကရလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက''လူသည္ တခါတည္းေသ၍ ထိုေနာက္မွ တရားစီရင္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရသကဲ့သို႔၊''ဟု ဆို ၏။(ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၇)
အာဒံ၌႐ွိေသာ လူသားတိုင္း ဘုရားသခင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အျပစ္႐ွိၾကသည္။ လူအခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔႐ွိသည့္ အတိုင္း ဘုရားသခင္က လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ယူဆေနၾကေသာ္လည္း သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က အျခားတနည္း ဆိုခဲ့သည္။ သူသည္ လူသားမ်ား ၏စိတ္ႏွလံုးကို သိေတာ္မူၿပီ၊ အာဒံမ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ ဘုရားသခင္က က်မ္းစာ၌ဆိုသည္မွာ ''ေျဖာင့္ မတ္ေသာသူမ႐ွိ၊တေယာက္ မွ်မ႐ွိ၊ နားလည္ေသာသူမ႐ွိ၊ ဘုရားသခင္ကို ႐ွာေသာသူမ႐ွိ။-လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ။ တညီ တညြတ္တည္း အသံုးမရ ေသာသူ ျဖစ္ၾကၿပီ၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာသူမ႐ွိ တေယာက္မွ်မ႐ွိ။-အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။''ဟုဆိုသည္။(ေရာ၊ ၃း၁ဝ-၁၂,၂၃)ယခု က်မ္းစာ၌'' ေယ႐ႈက သင္သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရမည္ဟု ငါ ေဟာေျပာသည္ကို အံ့ၾသျခင္းမ႐ွိႏွင့္''ဟုဆို၏။ လူတိုင္း ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံရန္ အဘယ္ေၾကာင့္လိုအပ္ပါသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ လူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္း ေအာက္ ခံထားရေသာ အျပစ္သားမ်ဳိးႏြယ္ထဲသို႔ ေမြးျခင္းအားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အာဒံထဲ၌႐ွိေနၾကေသာ လူတိုင္း၏အေနအထားကို တဖန္ျပန္၍ ၾကည့္ျမင္ၾကပါစို႔။
   ၁။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္လ်က္႐ွိသည္။
   ၂။ သူသည္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲ၌ ႐ွိသည္။
   ၃။ သူသည္ အျပစ္သား ျဖစ္သည္။
   ၄။ သူသည္ အျပစ္တန္ခိုးေအာက္၌ ႐ွိသည္။
   ၅။ သူသည္ ေသျပစ္ကိုခံရန္ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံထားရၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ''လူသည္ အျပစ္၌ လံုးဝပကတိ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ''ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ရသည္။ အာဒံမ်ဳိးႏြယ္၌ ႐ွိေနၾကေသာ လူသားတိုင္း အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံထားရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ထားရမည္။ အာဒံမ်ဳိးႏြယ္မွ ထြက္ ေျမာက္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၊ ဘာသာေရးသမားျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတြင္အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၊ ဤအရာကဲ့သို႔ ေသာအရာ မည္သည့္အရာလုပ္ေဆာင္ျခင္းတခုကမွ်သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အာဒံမ်ဳိးႏြယ္မွထြက္ေျမာက္ရန္ မတတ္စြမ္းႏိုင္ပါ။

အာဒံ၏ပ်က္စီးခဲ့ေသာ မ်ဳိးႏြယ္ကို ကယ္တင္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ တစံုေသာအရာကို ျပဳလုပ္ရေပလိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ မိမိကိုယ္ကို ကယ္တင္ရန္ ဘာတခုကိုမွ် မတတ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ အံ့ဘြယ္ေသာအေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကို ျပဳလုပ္ခ့ဲ၏။ သူသည္ သူ၏တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ ေစရန္ ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့၏။ က်မ္းစာက''ေလာကီသားတို႔ကို ကယ္တင္ေသာသခင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ခမည္းေတာ္သည္ သား ေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္...''ဟုဆိုသည္။(၁ေယာ၊ ၄း၁၄)

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသသတ္ျခင္းကိုခံခဲ့၏။ သူသည္ လူသား အားလံုး၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ခံယူခဲ့၏။က်မ္းစာက ''ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႕(ေယ႐ႈခရစ္) အေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏''ဟုဆိုသည္။(ေဟ႐ွာ၊ ၅၃း၆)
ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို လစ္လွ်ဴ႐ႈျခင္းကို မျပဳပါ။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အျပစ္မ်ားအတြက္ သြန္း ေတာ္မူခဲ့ေသာ သားေတာ္၏အေသြးေတာ္ကို ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ထိုအျပစ္မ်ားကို အျပစ္ခြင့္လြတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏အေသခံျခင္းႏွင့္႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ လူသားမ်ားကို အာဒံ၏အျပစ္သားမ်ဳိးႏြယ္မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏မိသားစုဝင္ ျဖစ္ျခင္းအခြင့္ကို ျပန္လည္ရ႐ွိႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ လူသည္ တဖန္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ျပန္လည္ ရ႐ွိႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ၌''အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ ေသာ သူ(အာဒံ)သည္ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ေရာက္ သည္နည္းတူ၊ တေယာက္ေသာ သူ(သခင္ေယ႐ႈ) သည္ နားေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ရၾက၏''ဟုဆိုသည္။ (ေရာ၊ ၅း၁၉)

ေနာက္ သင္ခန္းစာမ်ား၌ ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္၏စံုလင္ေသာ ေျဖေဆး(ကယ္တင္ျခင္း)အေၾကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႐ွာေဖြ ေလ့လာေတြ႕႐ွိ ၾကရမည္။
လူသားတိုင္း ေမြးျခင္းအားျဖင့္ အာဒံ၏အျပစ္သား၊ ပ်က္စီးျခင္း၏မ်ဳိးႏြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ တဖန္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရေပမည္။

ဆုေတာင္းခ်က္။ အဖဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ထဲ၌ လံုးဝပကတိ ပ်က္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းကို နားလည္ရန္ ေဖၚျပေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ သခင္ ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ အသစ္တဖန္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရန္ လမ္းကို ျပဳလုပ္ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အာမင္။ (အန္ဒ႐ူး)


Burmese Christian Links - Click Here

Myanmar Audio Semons     

  

   
www.BurmeseBible.com


 


This Month
PDF Download

 


Bangkok - 2008

 


Rev. Augustus

 


Tokyo Kachin Baptist
Church

Rev. Yojong Yaw  Han

 


Judson (Singapore)

 


Karen KBCS

SingaporeHakka Myanmar
Singapore

 


Myanmar Baptist Church
 NewYork


First Burmese Baptist Church
San Francisco

 


San Jose Burmese Church

www.bccsv.org

 


Oakland Burmese Church

 


Calvary Baptist Church
Bangkok

 


MCA , Thailand 

Myanmar Christian Assembly